Лятно училище

Лятно училище

ИКИТ-БАН (гр. София, България) и 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ (гр. Благоевград, България) организират лятно училище EEOBSS.

Лятното училище по проект „Обучение за наблюдение на Земята в българските средни училища“ (EEOBSS) ще се проведе в периода 8-12 септември 2017 в 7-мо СОУ „Кузман Шапкарев“ в Благоевград. Ученици от 10-ти до 12-ти клас от цялата страна ще бъдат обучени как да прилагат съвременните геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята.

Участниците ще имат възможност да се запознаят с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса; технологиите GNSS, GPS и Galileo; методите за предварителна обработка и класификация на спътникови изображения, както и приложението на методите и данните от наблюдението на Земята при изследване на климатичните промени и екосистемните услуги. Всички участници ще получат сертификати, които са атестат за извънкласни дейности при кандидатстване в наши и чужди университети.

Учениците, които желаят да участват в обучението, трябва да подадат мотивационно писмо в свободен текст (на български и английски език), придружено от Препоръка от класния ръководител, в срок до 30.08.2017 г. на имейл адрес: sschool@eeobss.space.  За част от одобрените кандидати в затруднено материално положение е възможно покриване на пътните разходи (до и от мястото на провеждане на мероприятието). За целта в мотивационното писмо трябва да се опише необходимостта от поемане на разхода. Резултатите ще бъдат обявени на страницата на лятното училище на сайта на проекта https://eeobss.space на 31.08.2017 г.


 
Програма на лятно училище EEOBSS
 
Презентации от лятно училище EEOBSS
 


 
Лектори:
 


Проф. инж. д-р. Гаро Мардиросян

Проф. инж. д-р. Гаро Мардиросян, работи в ИКИТ-БАН от 1980 г. Той има повече от 100 научни публикации, и над 60 доклада на национални и международни научни конференции. Автор е и съавтор на 38 регистрирани патента и полезни модела. Член е на Редакционния съвет на пет национални и международни научни списания и главен редактор на сп. „Аерокосмически изследвания в България“ и член на Научния съвет на ИКИТ-БАН (1996-досега) и Института ГАПЕ (БЮРМ) ) (2006-досега). Понастоящем той изнася лекции в магистърските програми в: Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Технически университет – София, Технически университет – Варна; Института за обучение на учители в София, Стара Загора и Варна; Нов български университет (НБУ), бившето Министерство на бедствията и авариите към Министерство на вътрешните работи, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“; Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ и Центъра за образование към БАН. Той също така ръководи докторантуранти и студенти в ИКИТ-БАН и НБУ. Автор е на пет научно-популярни книги и учебници за университетското и средното образование за дистанционно наблюдение на Земята при управление на природни бедствия и катастрофи.


Проф. д.т.н. Димитър Димитров

Проф. д.т.н. Димитър Димитров. Научни изследвания в областите: Висша геодезия, Глобални Навигационни Спътникови Системи (ГНСС), Геодинамика и Сеизмотектоника.
Образователен опит: Професор в Университета по архитектура, строителство и геодезия по ГНСС и Основни геодезически измервания и мрежи.
Теренни изследвания: ГНСС измерания и изследване на тектоника в Алжир, Антарктика, Гърция, Франция, Китай и Чили.


доц. д-р Лъчезар Филчев

доц. д-р Лъчезар Филчев работи в секция „Дистанционни изследвания и ГИС“ в ИКИТ-БАН от 2006 г. Основните му научни интереси са насочени към приложението на спътникови данни в дистанционните изследвания (ДИ) и ГИС в ландшафтната екология, управлението на околната среда, мониторинг на екологични стресови ситации и природните ресурси.


д-р Йоанис Манакос

д-р Йоанис Манакос и изследовател в областта на ДИ в CERTH-ITI от 2012 г. насам. В продължение на повече от десетилетие той координира или участва в европейски, двустранни и национални проекти (Horizon 2020, рамкови програми, INTERREG и др.) (около 30 реализирани международни и национални проекти). Основните теми свързани с дейността му, са Коперник (GMES), космически и въздушни дистанционни изследвания, управление на екологичните ресурси, оценка на риска от почвена ерозия, мониторинг на селското стопанство, прецизно земеделие, регионално развитие и развитие на селските райони, екосистеми и туризъм.


д-р. Райнер Ройтер

д-р. Райнер Ройтер изучава „Физика“ и „Физическа океанография“ в университетите в гр. Хайделберг и Кил. Защитава докторантурата си по „Приложната физика“ в университета в гр. Кил през 1979 г. и се хабилитира в Университет в Олденбург (UOL) през 2006 г. От 1980 г. е академичен директор на UOL. Д-р Райнер Ройтер е председател на групата по специални интереси „Образование и обучение“ на Европейската асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания – EARSeL (SIG) (URL: http://www.earsel.org/SIG/ET/).