Стартира проект EEOBSS!

Стартира проект EEOBSS!
В резултат от подадено проектнопредложение по първата тръжна процедура за България по PECS (AO/1-8268/15/NL/NDe), обявена от ЕКА на 11 май 2015 г., беше класиран и одобрен за изпълнение проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“ (EEOBSS: Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools). Проектът ще бъде изпълнен за две години (2016-2018 г.). В задачите на проекта влизат редица образователни и медийни мероприятия, целящи достигане на по-широка аудитория от ученици и техните преподаватели. В края на 2016 г., в рамките на ежегодната научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност“ 2016 (Space, Ecology, Safety), ще се проведе работна среща по проекта, на която ще се представят и обсъдят съвременните тенденции в обучението по наблюдение на Земята в средното образование както в Европейски, така и в национален мащаб. По проекта ще бъде създадено, адаптирано към българските образователни стандарти и издадено съвременно онлайн учебно помагало по наблюдение на Земята за средните училища. Помагалото ще бъде достъпно след регистрация в сайта на проекта след втората половина на 2017 г. както за участващите шест училища в партньорската мрежа на проекта, така и за всички заинтересовани страни. В средата на 2017 г. в гр. София ще бъде проведено лятно училище, целящо запознаване на учениците от средното училище с теоретичните и практическите въпроси на наблюдението на Земята. Всички участници ще получат сертификати. Заключителното събитие по проект EEOBSS (изложба и ден на отворени врати)  ще ознаменува завършването на дейностите по проекта. На него ще бъдат раздадени награди на ученици, учители и ръководства на училища, както и на всички партньори на проекта. Повече информация относно предстоящи събития може да намерите на Фейсбук страницата на проекта.
За контакти: доц. д-р Лъчезар Филчев
(ИКИТ-БАН, Акад. Георги Бончев, бл. 1, София, ПК 1113, тел. (02) 979-24-11, lachezarhf@space.bas.bg)

– Вижте повече на: http://goo.gl/j5tzoE