Учебно помагало по наблюдение на Земята от Космоса

Учебно помагало по наблюдение на Земята от Космоса
Учебно помагало EEOBSS

Учебно помагало EEOBSS

Учебното помагало EEOBSS беше подготвено и публикувано в рамките на проект EEOBSS с лекции и упражнения от водещи български и чуждестранни учени в областта на наблюдението на Земята.

Помагалото може да намерите на електронен адрес: http://space.bas.bg/BG/magasin/Lecture_Notes_EEOBSS.pdf

Модулите в учебното помагало “Наблюдение на Земята от Космоса” са разработени, както следва:

Модул 1 “Въведение в дистанционните изследвания”

Alexander Siegmund, EMail: siegmund@ph-heidelberg.de

Isabelle Kollar, E-Mail: kollar@ph-heidelberg.de, Хайделбергски университет, Германия

Модул 2 “Въведение в Глобалната навигационна спътникова система (ГНСС)”

проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров, E-Mail: clgdimi@abv.bg, Националeн институт по геофизика, геодезия и география при Българска академия на науките (НИГГГ-БАН)

Модул 3 “Приложение на дистанционните методи и геоинформационните технологии в изследването на земното покритие и промените в земеползването”

Alexander Siegmund, E-Mail: siegmund@ph-heidelberg.de

Isabelle Kollar, E-Mail: kollar@ph-heidelberg.de, Хайделбергски университет, Германия

Модул 4 “Приложение на дистанционните изследвания и геоинформационните техноло-гии в земеделието”

Dr. Chariton Kalaitzidis, E-Mail: chariton@maich.gr,
Средиземноморски земеделски институт в Хания (MAICh), Гърция

Dr. Ioannis Manakos, E-Mail: manakos@maich.gr, imanakos@iti.gr, от Information Technologies Institute, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH)

Модул 5 “Приложение на дистанционните изследвания и геоинформационните техноло-гии в изследванията на природните и екологични катастрофи”

проф. д.т.н. инж. Гаро Мардиросян, E-Mail: garo.mardirossian@gmail.com, Институт за космически изследвания и технологии, Българска академия на науките (ИКИТ-БАН)

Настоящето учебно помагало е изготвено на основата на три от 16-те учебни модула, разработени в рамките на проект SEOS (Science Education through Earth Observation for High Schools), с ръководител Dr. Rainer Reuter (University of Oldenburg “Carl von Ossietski”), изпълнен по 6-та рамкова програма на Европейския съюз (ЕС). Учебните материали от проект SEOS се разпространяват под лиценз CC-BY NCSA, като под същия лиценз се разпространява и настоящето учебно помагало. Всяко репродуциране на помагалото или на част от него за комерсиални цели трябва да става съобразно съответния приложен лиценз и изричното съгласие на авторите.
Учебно помагало EEOBSS може да бъде допълвано и усъвършенствано. Всички препоръки изпращайте на имейл: admin@eeobss.space, с копие до eeobss@google.com.

При използване на помагалото във Вашата работа е препоръчително да бъде цитирано като:

Димитър Димитров, Гаро Мардиросян, Alexander Siegmund, Isabelle Kollar, Chariton Kalaitzidis, Ioannis Manakos, „Наблюдение на Земята от Космоса – учебно помагало за самоподготовка в извънкласни дейности по природни науки“. (редактор Лъчезар Филчев), 2018, Институт за космически изследвания и технологии – БАН, ISBN 978-619-7490-03-9, eISBN 978-619-7490-04-6, DOI:10.3897/9786197490046, 190 с.

Предварително изказваме благодарност за всяко съдействие от Ваша страна и се надяваме това първо по рода си българско учебно помагало да бъде както полезно и приятно за работа в извънкласните дейности по природни науки, така и за обога-тяване на личните потребности от знания по наблюдение на Земята от Космоса.