Дистанционните изследвания се използват, за да се получи информация за обектите. Данните се събират с помощта на прибор, след което се анализират. Приборът не влиза в пряк контакт с обекта. Използваните платформи са разположени "на разстояние" от повърхността на земята (например, летателни апарати и спътници). На тях са инсталирани датчици за наблюдение и изследване от Космоса на Земята, земната повърхност, океаните, атмосферата и земната динамика (ESA Eduspace).

Този учебен модул ни запознава с основните елементи на дистанционните изследвания:

  • Физически елементи: електромагнитен спектър, атмосферно влияние и свойства на спектралната отражателна способност;
  • Спътникови системи с различни датчици и орбити, последвани от преглед на примерни спътници за наблюдение на земята;
  • Геометрични, спектрални, радиометрични и времеви решения;
  • Визуална интерпретация на спътникови изображения;
  • Методи за обработка и подобряване на качеството на изображенията;
  • Методи за класификация, напр. неконтролирана и контролирана класификация.

Какво представляват GPS и GNSS – основни принципи и практическо приложение?

Използване на GPS и GNSS на открито за определяне на мястоположението и събиране на наземни контролни точки за георефериране на изображения и оценка на точността.